REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 • Usługodawca – INWEST.J.M. JADWIGA MARSZALIK ul. Kedywu 6/9  59-220 Legnica  NIP: PL6911494435
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca
  zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Usługodawcy;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym
  przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością
  gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem
  internetowym www.patrycjaklimek.com;
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną
  Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację
  handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.12.2020 .

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
 • aktywne konto poczty e-mail.

2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest
posiadanie:

 • w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
 • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między
Usługodawcą a Klientem.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Klient, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, może utworzyć w Serwisie swoje indywidualne konto. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient
może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy wskazany w § 1 ust. 2 lit. a).

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca oferuje usługi w zakresie konsultacji dietetycznych i treningowych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług prezentowane są na stronie internetowej www.patrycjaklimek.com

2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.

3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy
wskazany w § 1 ust. 2 lit. a).

4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających zumowy o świadczenie usług.

5. Plan dietetyczny i suplementacyjny oraz treningowy są przez Usługodawcę układane napodstawie informacji otrzymanych od Klienta. W niektórych przypadkach w celupolepszenia jakości usługi Usługodawca konsultuje plany dietetyczne z dietetykiem klinicznym.

6. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniemplanu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Klienta.

§ 4. Warunki nabywania usług

1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, niestanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać zapłaty.

3. Wszystkie ceny podane przez Usługodawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

4. Informacja o wysokości ceny oraz akceptowalnych sposobach płatności za daną usługę dostępna jest w jego opisie w Serwisie przed złożeniem zamówienia. Płatność za usługę powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

 • drogą mailową na adres klimekpatrycja@wp.pl
 • drogą pocztową na adres: INWEST.J.M. JADWIGA MARSZALIK ul. Kedywu 6/9  59-220 Legnica  NIP: PL6911494435

3. Klient w reklamacji powinien wskazać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
 • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
 • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające
 • skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

5. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

6. W przypadku, gdy reklamację wnosi Konsument, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 6. Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 • Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 • Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
  konsumentem a przedsiębiorcą;
 • Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
  zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym
zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 9. Prawa autorskie

Materiały i treści przygotowywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:
INWEST.J.M. JADWIGA MARSZALIK  ul. Kedywu 6/9  59-220 Legnica  NIP: PL6911494435

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływemmterminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do
odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat: INWEST.J.M. JADWIGA MARSZALIK ul. Kedywu 6/9 59-220 Legnica  NIP: PL6911494435

2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.